Všeobecné obchodní podmínky

Pro prodej vstupenek na živé akce jako semináře,workshopy nebo přednášky a konzultace. VOP pro prodej digitálního obsahu najdete zde >>

Ing. Lenka Krones (Spurná), IČ: 05387914
se sídlem Hvězdova 2153, Úvaly u Prahy, 250 82

I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup seminářů a konzultací (dále též jen jako „produkt“ nebo „služby“) přes webové rozhraní www.lenkakrones.cz provozovaném Ing. Lenkou Krones (Spurnou), IČ: 05387914, se sídlem Hvězdova 2153, Úvaly, 250 82, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeného u úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Brandýs nad Labem (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup produktu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve  smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktu nebo s užíváním internetových stránek www.lenkakrones.cz souvisí.

3. Přeji si, aby pro Vás moje produkty a služby byly přínosné a aby čas strávený na mých webových stránkách byl pro Vás příjemný a abyste přesně věděli, co u  na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším Vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte ještě před objednáním produktu nebo služby (tj. před kliknutím na tlačítko Objednat nebo „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítkoObjednatnebo „Odeslat“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako připraveni splnit své závazky z následně uzavřené smlouvy (tedy jako Prodávající především dodat Vám produkt nebo službu přesně podle Vaší objednávky a Vy jako Kupující zaplatit za dodaný produkt nebo službu dohodnutou cenu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Vím, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
  2. Důležité pojmy (definice)
  3. Objednávka a uzavření smlouvy
  4. Cena produktů a platba
  5. Dodací a storno podmínky – semináře
  6. Dodací podmínky – konzultace
  7. Odstoupení od smlouvy
  8. Práva z vadného plnění
  9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  10. Závěrečná ustanovení

II.
Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je společnost:
Ing. Lenka Krones (Spurná)
IČ: 05387914
Prodávající není plátcem DPH (jsem Identifikovaná osoba, režim MOSS pro zahraniční subjekty)
se sídlem Hvězdova 2153, Úvaly, 250 82
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeného u úřadu příslušného podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Brandýs nad Labem

Kontaktní telefon: +420 777 947 328
Adresa pro doručování elektronické pošty: uspech@lenkakrones.cz.

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.lenkakrones.cz, emailem a nebo telefonicky uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.lenkakrones.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se zaregistrujete na webových stránkách www.lenkakrones.cz , zřídíme vám uživatelský účet. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje na Vaši mailovou adresu. Zavazujete se zavazovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností ze smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

III.
Objednávka a uzavření smlouvy přes webové rozhraní

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní www.lenkakrones.cz, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře nebo emailem a nebo je možné i telefonicky.

2. POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní www.lenkakrones.cz je uveden seznam nabízených produktů včetně popisu, co obsahuje, komu je určen, u seminářů s uvedením míst a termínů konání. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní www.lenkakrones.cz jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktu přes webové rozhraní www.lenkakrones.cz slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu nebo vyberete danou položku ve formuláři, údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat nebo „Odeslat“.

O obdržení objednávky Vás budu informovat mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Součástí tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z  strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašlu Vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech Vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z  strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašlu.

IV.
Cena produktu a platba

1. CENA PRODUKTU. U jednotlivých produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty pro objednávky s místem plnění a dodání produktu, zboží či služby v České republice (nejsem plátce DPH, jsem Identifikovanou osobou pro režim MOSS), pro Slovenskou republiku a nebo pro jiné země kromě České republiky jsou ceny uvedeny bez daně z přidané hodnoty, dále je uvedena daň z přidané hodnoty pro danou zemi dle uvedení klienta a celková cena (včetně DPH). Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. V případě poskytování konzultací jinde než v hlavním městě Praha bude k ceně připočítáno dopravné ve výši 18 Kč na každý kilometr z místa mého sídla do místa poskytování konzultace. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko Objednat nebo „Odeslat“) je již konečnou cenou, včetně nákladů na dopravu.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z  strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkt dodat (připustit k účasti na semináři) až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu GoPay.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Takto uhrazená částka je zálohou na kupní cenu ve výši 100 % kupní ceny a o přijetí platby Vám vystavím doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním zboží pak obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.
Dodací a storno podmínky – semináře

1. Na základě objednávky účasti na konkrétním semináři přes webové rozhraní Vám bude zaslaná zálohová faktura. Po jejím uhrazení Vám bude potvrzeno místo na semináři a zaslány podrobnější pokyny k semináři. Objednávku je možné učinit nejpozději 2 dny před konáním semináře. Pozdější přihlášku je možné akceptovat pouze po předchozí telefonické, mailové nebo osobní domluvě. Zařazení na seminář až do vyčerpání celé kapacity se řídí pořadím došlých objednávek.

2. V případě, že by seminář musel být z vážných důvodů na straně přednášející zrušen nebo přesunut na jiný termín, obdržíte obratem zpět uhrazenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní seminář dle vašeho výběru. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

3. V případě, že se nebudete moci semináře z vážných důvodů zúčastnit, je možné, aby se místo Vás účastnila jiná osoba, ale pouze po naší předchozí písemné domluvě.

4. V případě zrušení účasti na semináři z Vaší strany nejpozději 2 týdny před konáním semináře Vám bude vrácena celá cena semináře, v případě zrušení účasti v době 5 až 14 dnů před konáním semináře bude vrácena celá částka po odečtení administrativního poplatku ve výši 500 Kč. V případě zrušení účasti 3 a méně dnů předem je platba nevratná.

5. Přihlášením na seminář odesláním objednávky nebo mailem či telefonicky a zaplacením ceny semináře dáváte souhlas s tím, aby v průběhu semináře byly pořizovány fotografie a videozáznamy i Vaší osoby a aby byly užity k dokumentaci semináře na internetových stránkách a v propagačních materiálech Prodávajícího.

VI.
Dodací podmínky – konzultace

POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ

1. Poskytování konzultací se řídí především občanským zákoníkem.

2. Při poskytování konzultací se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování poradenských služeb. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s ním jsou považované za důvěrné a jak Vy, tak se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsem oprávněna od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené Vaším podpisem.

3. Termín poskytnutí konzultace bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 17 hodin. Zavazuji se Vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude moje kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžu nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

VII.
Odstoupení od kupní smlouvy

1. Je-li předmětem smlouvy dodání služby (konzultace), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ).

2. Protože nám záleží na Vaší spokojenosti, poskytujI Vám u vybraných produktů a služeb nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud nesplním Vaše očekávání. V takovém případě mě, prosím, o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na uspech@lenkakrones.cz nebo písemně na mou adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, Vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Garance spokojenosti musí být u daného produktu jasně označena.

3. Nejde-li o případ dle předchozího odstavce nebo jiný případ, kdy od smlouvy nelze odstoupit, máte, jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na uspech@lenkakrones.cz nebo odesláno poštou na mou adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 3 dny po splatnosti a v případě podstatného porušení Vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

5. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VIII.
Práva z vadného plnění

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 NOZ.

2. Jako Prodávající vám odpovídám, že poskytnutý produkt nebo služba nemá vady. Vadu u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí služby.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě (zejména poskytnutím opravné služby) nebo výskytu většího počtu vad máte právo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na poskytnutí opravné služby, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyla schopna Vám opravnou službu bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době nebo, že by Vám sjednání nápravy působilo značné obtíže.

4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste vadu sami způsobili.

5. Pokud Vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte všechny složky, zejména pak složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

6. Reklamaci u  uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na mou elektronickou adresu uspech@lenkakrones.cz, nebo zaslat písemně na mou adresu uvedenou v čl. II VOP případně uplatnit osobně. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese uspech@lenkakrones.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X.
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde >>.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.9.2021.